Over EHBO Losser, Overdinkel en Glane

Oprichting

Na daartoe alle voorbereidingen te hebben getroffen volgde op 13 september 1950 de oprichtingsvergadering in de R.K. Vereniging “St. Ludgerus” in het kerkdorp Glane. De vergadering stond onder leiding van de toenmalige Districtsvoorzitter van de R.K.-EHBO de heer G. Wilke uit Enschede. En dat de inwoners der Gemeente Losser in hoge mate geïnteresseerd waren in de bijeenkomst moge blijken uit het feit dat zo goed als alle verenigingen met vestigingen in Losser, Overdinkel en Glane afgevaardigden hadden gezonden naar deze oprichtingsvergadering. Vermeldingswaardig is daarbij ook de inzet geweest van de heer J. Slot, instructeur van de afdeling Enschede, onder wiens leiding ook een demonstratie werd gegeven in Eerste Hulpverlening. Het enthousiasme onder de aanwezigen was zo groot dat zich niet minder dan zestig dames en heren als cursist liet inschrijven.

Oprichting EHBO Losser

Nog diezelfde maand (september 1950) begon de EHBO-afdeling Losser, Overdinkel & Glane “St. Damiaan” met de opleidingen voor het Eerste Hulp Diploma. Docent van de afdeling werd Dr. L. de Bruyn en instructeur de Hr. Wilke uit Enschede. Tijdens de cursus zag de Hr. Wilke zich wegens omstandigheden genoodzaakt als zodanig af te haken. Hij werd als instructeur opgevolgd door de Hr. H. Hemme, eveneens uit Enschede. Dat de opleiding voor het EHBO-diploma moeilijker was dan de cursisten hadden gedacht, blijkt wel uit het feit dat slechts achttien personen de examens met goed gevolgaflegden terwijl zes deelnemers herexamens moesten doen. Daarvan wisten vier cursisten het begeerde diploma te behalen. De balans opmakende kan derhalve worden vastgesteld dat “St Damiaan” van start kon gaan met het respectabele aantal van 22 gediplomeerde EHBO-ers. Voorwaar een uitstekende start.

Wijlen burgemeester J.P.A.M. v.d. Sandt kreeg de eer de eerste diploma’s te mogen overhandigen. Daarbij mag worden aangetekend dat de Hr. v.d. Sandt de plaatselijke EHBO steeds een warm hart heeft toegedragen. In tijden van nood konden de bestuurders op hem rekenen.

Dat prille EHBO-plantje in vruchtbare aarde is gepland moge blijken uit het feit dat nu ruim zestig jaar later, die plant haar beschuttende en krachtige bladerdak nog uitspreidt over alle gediplomeerde EHBO-ers (± 100 gediplomeerde leden, ± 50 rustende leden).